Twierdza Przemyśl
powstanie - rozwój - technologie

Już dziś Twier­dza Prze­myśl. Powsta­nie - Roz­wój - Tech­no­lo­gie dostępna w sprze­daży w skle­pie inter­ne­to­wym naszego wydawnictwa:

http://e-antykwariat.com.pl/books/details/223/Twierdza_Przemysl._Powstanie__Rozwoj__Technologie.html


Poni­żej lista księ­garń i punk­tów sprzedaży:

Jaro­sław

Księ­gar­nia Aks FH K. Szczy­giel­ski, ul. 3 Maja 1

Kra­ków

Główna Księ­gar­nia Naukowa, ul. Pod­wale 6

Księ­gar­nia Aka­de­micka, ul. św. Anny 6

Muzeum Spraw Woj­sko­wych, fort “Swo­szo­wice”, ul. Sawi­czew­skich 46

Kro­sno

Księ­gar­nia Nova, ul. Kole­jowa 27

Księ­gar­nia Pegaz, ul. Czaj­kow­skiego 11

Lesko

Księ­gar­nia Bosz, ul. Par­kowa 5

Luba­czów

Księ­gar­nia Nova, ul. Grun­waldzka 5

Lublin

Księ­gar­nia Uni­wer­sy­tecka UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Łań­cut

Księ­gar­nia Nova, ul. Kró­lo­wej Elż­biety 5

Księ­gar­nia Atlas, ul. Boha­te­rów 4

Łódź

Księ­gar­nia Odkrywcy, ul. Naru­to­wi­cza 46

Poznań

Dobra Książka Histo­ryczna, ul. Plac Wiel­ko­pol­ski 3a

Prze­myśl

Księ­gar­nia Bosz, ul. Kościuszki 7

Księ­gar­nia Libera, ul. Rynek 26

Księ­gar­nia Atlas, ul. Franciszkańska

Muzeum Naro­dowe Ziemi Prze­my­skiej, Plac płk. Berka Jose­le­wi­cza 1

PTTKul. Way­garta 3

Prze­worsk

Księ­gar­nia Atlas, ul. Jagiel­loń­ska 2

Księ­gar­nia Nova, ul. Konop­nic­kiej 25

Radymno

Księ­gar­nia Atlas II, ul. Lwow­ska 5

Rze­szów

Księ­gar­nia Nova, ul Gałę­zow­skiego 6

Księ­gar­nia Nova, ul. Kościuszki 4

Księ­gar­nia Epoka, ul. 3 Maja 2

Księ­gar­nia Elba, ul. Sobie­skiego 1

Sanok

Księ­gar­nia Nova, ul. Mic­kie­wi­cza 6

Księ­gar­nia Sobótka, ul. 3 Maja 4, ul. Lipiń­skiego 73

PTTK, ul. 3 Maja 2

Tar­nów

Pan Tade­usz. Tania księ­gar­nia inter­ne­towa, ul. Kra­kow­ska 47

War­szawa

Główna Księ­gar­nia Naukowa im. B. Prusa , ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 7

Księ­gar­nia Histo­ryczna, Al. Soli­dar­no­ści 105

Księ­gar­nia inter­ne­towa Histo­ry­ton historyton.pl