Twierdza Przemyśl
powstanie - rozwój - technologie

Tomasz Idzi­kow­ski. Jeden z naj­lep­szych znaw­ców for­ty­fi­ka­cji w Pol­sce i naj­wy­bit­niej­szy badacz histo­rii Twier­dzy Prze­myśl. Miło­śnik i akty­wi­sta, zaan­ga­żo­wany w pro­mo­cję i reno­wa­cję miejsc zwią­za­nych z warow­nią. Rysow­nik. Uczest­nik licz­nych kon­fe­ren­cji nauko­wych zarówno w kraju, jak i za gra­nicą (Ingol­stadt, Mag­de­bur, Epinal,Toul, Lille). Wolon­ta­riusz przy pra­cach rekon­struk­cji oko­pów w Alpach dla sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciele Dolo­mi­tów. Autor wielu ksią­żek i arty­ku­łów doty­czą­cych for­ty­fi­ka­cji austro-węgierskich.

Wykaz waż­niej­szych publikacji

I. Wydaw­nic­twa zwarte:

1. Twier­dza Prze­myśl. Infor­ma­tor Regio­nalny (współ­au­tor­stwo, dwa wyda­nia), Rze­szów 1997 i 1999 r.

2. Forty Twier­dzy Prze­myśl, Prze­myśl 2001.

3. Twier­dza Prze­myśl. Pierw­szy Obwód Obronny, Prze­myśl 2002.

4. Fort I „Salis-Soglio”, Prze­myśl 2004.

5. Modern Euro­pean Mili­tary For­ti­fi­ca­tions, 1870–1950 (współ­au­tor­stwo roz­działu doty­czą­cego for­ty­fi­ka­cji austro-węgierskich oraz rosyj­skich, autor­stwo ilu­stra­cji), West­port, Con­nec­ti­cut, Lon­don 2004.

6. Fort VIII „Łętow­nia”, Prze­myśl 2004.

7. Fort XV „Borek”, Prze­myśl 2004.

8. J. E. Kauf­mann, H. W. Kauf­mann, For­tress Ame­rica (wyko­na­nie ilu­stra­cji), Da Capo Press, USA 2004.

9. Mini­prze­wod­nik Twier­dza Prze­myśl, Prze­myśl 2005

10. J. E. Kauf­mann, H. W. Kauf­mann, T. Idzi­kow­ski, For­tress France (wyko­na­nie ilu­stra­cji), Pra­eger Secu­rity Inter­na­tio­nal, Lon­don 2006.

11. Fort XI „Duń­ko­wiczki“, Prze­myśl 2006.

12.  N. Short, Tank Tur­rets For­ti­fi­ca­tions (wyko­na­nie ilu­stra­cji), Cam­bridge 2006.

13. A. Cha­zette, Les Bat­te­ri­res du sec­teur de Gris-Nez (wyko­na­nie ilu­stra­cji), Paris 2006.

II. Arty­kuły:

1. For­ty­fi­ka­cja polowa Twier­dzy Prze­myśl, kwar­tal­nik „For­teca”, 1/97, 1997.

2. Relief Wielkiej Bitwy, mie­sięcz­nik Aura, 10/98, 1998.

3. Uni­wer­salny fort pan­cerny Twier­dzy Prze­myśl – fort IV „Optyń” w świe­tle badań tere­no­wych i archi­wal­nych, w: For­ty­fi­ka­cja austriacka – Twier­dza Prze­myśl, Warszawa-Kraków 1999.

4. For­ty­fi­ka­cje polowe Twier­dzy Prze­myśl – pro­ble­ma­tyka ochrony relik­tów pola bitwy 1914–1915, For­ty­fi­ka­cja austriacka – Twier­dza Prze­myśl, Warszawa-Kraków 1999.

5. Początki Twier­dzy Prze­myśl, „Gali­cja”, nr 1, 2000 r.

6. Grupa Sie­dli­ska Wyniki badań na tere­nie Ukra­iny, „Gali­cja”, nr 3–4, 2001.

7. Twier­dza Prze­myśl, Prze­myśl infor­ma­tor tury­styczny, 2001 r.

8. Twier­dza Prze­myśl. Fort IV „Optyń” malow­ni­czą ruiną., „For­teca” 1/2002, 2002.

9. Fort I „Salis-Soglio”, „For­teca 10”, 2002.

10. Arty­le­ria pan­cerna Twier­dzy Prze­myśl cz. 1, “For­teca 11”, 2002.

11. Grupa Sie­dli­ska, w: Twier­dza Prze­myśl w Gali­cji, Prze­myśl 2003.

12. Arty­le­ria pan­cerna Twier­dzy Prze­myśl cz. 2, “For­teca” 1/2003, 2003.

13. Histo­ria Twier­dzy Prze­myśl, „Odkrywca” 7–8/2003, 2003.

14. Arty­le­ria pan­cerna Twier­dzy Prze­myśl cz. 3 Fort XV „Borek”, „For­teca” 3/2003, 2003.

15. Arty­le­ria pan­cerna Twier­dzy Prze­myśl cz. 4 Fort I/1 „Łysiczka”, „For­teca” 4/2003, 2003.

16. Arty­le­ria pan­cerna Twier­dzy Prze­myśl cz. 5 Fort I/2 „Byków”, „For­teca” 4/2004, 2004.

17. Sytu­acja Twier­dzy Prze­myśl pod­czas dru­giego oblę­że­nia w świe­tle ostat­nich badań archi­wal­nych, Mało­pol­ska i Pod­hale w latach wiel­kiej wojny 1914–1918, cz. 1, Nowy Targ 2005.

18. Twier­dza Prze­myśl w gra­ni­cach mia­sta w 1900 r., Prze­myśl 2009.

19. Inwe­sty­cje mili­tarne w Prze­my­ślu w 1878 r., “For­ty­fi­ka­cje Twier­dzy Prze­myśl”, Gli­wice 2011.

20. T. Idzi­kow­ski, K. Wiel­gus, Rewa­lo­ry­za­cja kra­jo­brazu warow­nego Twier­dzy Prze­myśl, Reno­wa­cje i Zabytki, Kra­ków 2011.

III. Recen­zje:

1. Twier­dza Prze­myśl Ina­czej, „For­teca 9”, 2002.

IV. Opu­bli­ko­wane źródła:

1. Dzien­nik Ofi­cera Landsz­turmu, Prze­myśl 2004.

2. F. Stu­kheil, Dru­gie oblę­że­nie Twier­dzy Prze­myśl II. Czasy upadku, Prze­myśl 2004.

3. J. Lenar, Pamięt­nik z walk o Twier­dzę Prze­myśl, Prze­myśl 2005.

4. Walki polsko-ukraińskie w Prze­my­ślu 1918 r., Prze­myśl 2005.

5. F. Stu­kheil, Dru­gie oblę­że­nie Twier­dzy Prze­myśl I. Okres dzia­łań ofen­syw­nych, Prze­myśl 2006.

6. Kara­biny maszy­nowe Schwarz­lose M. 7 i M. 7/12, Prze­myśl 2007.

7. M. Brun­ner, Vade­me­cum naucza­nia for­ty­fi­ka­cji sta­łej, Prze­myśl 2009.

8. F. Stuc­kheil, Dru­gie oblę­że­nie Twier­dzy Prze­myśl III. Koniec, Prze­myśl 2010.