Twierdza Przemyśl
powstanie - rozwój - technologie

24_Szwejk6 wrze­śnia 2014 roz­pocz­nie się trwa­jące dwa dni IX Sanoc­kie Spo­tka­nie Miło­śni­ków Austro-Węgier.Orga­ni­za­to­rem cyklu spo­tkań zapo­cząt­ko­wa­nych w roku 2005 są zawo­dowi histo­rycy oraz pasjo­naci histo­rii z całej Pol­ski publi­ku­jący na por­talu www.austro-wegry.info
Będzie to otwarte spo­tka­nie miło­śni­ków histo­rii i kul­tury Austro-Węgier. Pro­gram tego­rocz­nej imprezy pod­po­rząd­ko­wany w dużej mie­rze został 100. rocz­nicy wybu­chu I wojny świa­to­wej oraz wpi­suje się w obcho­dzone w tych dniach Dni Kul­tury Euro­pej­skiej w Sanoku.

Czy­taj dalej

Pro­gram 100lecieobcho­dów 100-lecia walk o Twier­dzę Prze­myśl
                                                                    źró­dło: galicjusz.pl
http://www.galicjusz.pl/wydarzenia/Przemysl+
Obchody+100lecia+
walk+o+Twierdze+Przemysl+
Prze­mysl+
Imprezy+plenerowe++Imprezy+
okolicznosciowe++festyny+kalendarium,/
wydarzenia/event?ev_id=10537

MTP festungMuzeum Twier­dzy Prze­myśl
ul. Kate­dralna 6/4, 37–700 Prze­myśl
tel. 796 700 088

Muzeum Twier­dzy Prze­myśl powstało z ini­cja­tywy Sto­wa­rzy­sze­nia 3. Histo­rycz­nego Gali­cyj­skiego Pułku Arty­le­rii For­tecz­nej im Księ­cia Kynsky’ego. Gro­ma­dzi przed­mioty pocho­dzące z terenu daw­nej Twier­dzy Prze­myśl z końca XIX i początku XX wieku.

Czy­taj dalej

logoMuzeum Fort XII Wer­ner“
ul. For­teczna 20, 37–710 Żura­wica k/Przemyśla
tel. 668 227 760

Fort XII Wer­ner” to jeden z naj­cie­kaw­szych, naj­star­szych i naj­le­piej zacho­wa­nych dzieł Twier­dzy Prze­myśl. Dziś   powstałe tu muzeum gro­ma­dzi eks­po­naty zwią­zane z histo­rią warowni.

Czy­taj dalej

logo dobre ZGFZwią­zek Gmin For­tecz­nych Twier­dzy Prze­myśl
ul. Kościuszki 7, 37–700 Prze­myśl
tel. 16 678 83 97

www.fortytwierdzyprzemysl.pl

 

 

muzeum_twierdza1Muzeum Naro­dowe Ziemi Prze­my­skiej w Prze­my­ślu
pl. Berka Jose­le­wi­cza 1, 37–700 Prze­myśl
tel. 16 679 30 21

Wystawa stała Twier­dza Prze­myśl  – 1854–1915 to pierw­sza eks­po­zy­cja cało­ściowo przed­sta­wia­jąca histo­rię Twier­dzy Prze­myśl  jed­nej z naj­słyn­niej­szych warowni I wojny światowej.

Czy­taj dalej